Povinná opatření a doporučení

Opatření a doporučení

Přehled povinných opatření a doporučení schválených MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., pověřenou zastupováním na služebním místě hlavního hygienika s postavením náměstka pro řízení sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví.

OPATŘENÍ

 1. Každý účastník musí předložit potvrzení TNO
  • 14 dní od ukončeného očkování
  • 90 dní od ukončeného onemocnění COVID
  • negativní POC antigenní test ne starší než 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dní, u dětí mladších 6 let není testování požadováno
 2. Oddělený / postupný start závodníků
  • závodníci budou rozděleni do startovních vln, tak aby bylo zamezeno shromáždění většího počtu osob, než je v dobu konání závodu povoleno. 
  • od 17. 5. je tento počet stanoven na 30 osob
  • v průběhu dne tak lze zorganizovat start v několika vlnách až pro stovky osob. 
  • vstup další vlny do areálu bude umožněn vždy až po opuštění areálu vlnou předchozí
  • brát v úvahu dostatečné časové rozestupy mezi jednotlivými starty, aby nedocházelo ke shromažďování osob v prostoru cíle z důvodu různé výkonnosti.  
  • registrace na místě závodu bude probíhat tak, aby rozestupy mezi jednotlivými závodníky byly min. 2 metry
  • účastníci budou před startem informováni o nastavených protiepidemiologických opatření, informace jim bude zároveň zaslána několik dní před startem
 3. Oddělení prostoru startu a cíle závodu
  • oddělení prostoru startu a cíle, tak aby nedocházelo ke kontaktu lidí, kteří čekají na start své vlny s těmi, kteří dobíhají 
  • prostory startu i cíle by měly být ohraničené
  • koordinování pohybu osob v obou prostorech
  • informování závodníků, v jakém se mohou pohybovat v prostoru startu a cíle
 4. Dezinfekce na všech klíčových místech
  • volně dostupné dezinfekční prostředky pro závodníky na klíčových místech -vstup do areálu, toalety, občerstvení, registrace, ... 
  • pravidelná dezinfekce společných prostor - toalety, mycí žlaby, registrace ... 
  • stanovení osoby odpovědné za dodržování hygienických pravidel - dezinfekce
 5. Zrušení/ omezení hromadných doprovodných akcí
  • zrušení nebo omezení všech aktivit, které mohou zapříčinit velkou koncentraci osob, např. vyhlašování výsledků, losování tomboly
  • veškeré možné aktivity provádět online formou
  • dle aktuální epidemiologické situace
 6. Respirátory a další ochranný materiál pro veškerý personál 
  • veškerý personál (organizátoři, promotéři, občerstvení, dodavatelé) bude vybaven ochrannými pomůckami
 7. Nošení respirátorů
  • k ochraně dýchacích cest (nos. ústa) bude v průběhu sportovní akce použit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem. 
  • všichni závodníci jsou povinni mít zakrytý nos a ústa po celou dobu, kdy se pohybují v zázemí závodu, před startem samotného závodu, kdy jsou ve startovním koridoru, i po něm. Vše v případě, kdy nemůžou dodržovat 2m rozestup
  • po dobu, kdy jsou závodníci na trati tato povinnost neplatí
 8. Speciální provoz občerstvovacích stanic 
  • provoz občerstvovacích stanic bude probíhat na základě aktuálních, vládou stanovených hygienických pravidel
  • závodníci si berou občerstvení a nápoje sami, obsluha občerstvovací stanice hlídá pouze dodržování pravidel a hygienu
  • koordinace pohybu osob v cílové občerstvovací stanici pro rychlé odbavení bez kumulace osob
  • dle aktuální epidemiologické situace
 9. Omezení doprovodu závodníků
  • doporučení pro závodníky, aby na závod jezdili raději bez doprovodu a zbytečně tak nezvyšovali počet osob v prostoru startu a cíle 
  • vytipování zajímavých míst či aktivit v okolí, které může případný doprovod běžce během čekání navštívit
  • dle aktuální epidemiologické situace
 10. Komunikace se zástupci municipalit 
  • informování zástupců municipalit a dalších souvisejících subjektů, které vydávají povolení k organizaci závodu, že závod se koná na základě přijetí opatření schválených ministerstvem zdravotnictví
  • příslib důkladného úklidu po akci a vrácení ve stejném stavu
 11. Hlídání a dodržování obecně platných hygienických a dalších pravidel spojených s onemocněním COVID-19 v ČR
  • sledování aktuálních informací, pravidel a doporučení vydaných ministerstvem zdravotnictví, vládou ČR a dalších oficiálních zdrojů k datu konání závodu
  • konzultace daných pravidel a doporučení s odborníky z daného odvětví
  • příslib důkladného úklidu po akci a vrácení ve stejném stavu

DOPORUČENÍ

 1. Ohlášení konání akce krajské hygienické stanici
 1. Apel na zdravotní stav závodníků/účastníků akce
  • apel na závodníky, aby se závodu zúčastnili pouze v případě, že se cítí stoprocentně zdraví a neohrožovali tak další účastníky
  • po závodě se raději vyhněte návštěvám rodinných příslušníků / přátel, kteří jsou potenciálně rizikovou skupinou
  • při jakékoliv zdravotní komplikaci související s příznaky cov-id 19 jednat dle vládních nařízení a opatření (telefonicky kontaktovat praktického lékaře, omezit kontakt s dalšími lidmi atd…)
 2. Organizace zázemí závodu a pohybu účastníků
  • promyslet, jak bude areál, kde se závod koná, organizován, jaké jsou odlišnosti oproti klasickému scénáři 
  • organizace parkovišť, přístupových cest, oddělení jednotlivých zón pro možnou koordinaci a kontrolu počtu osob v jeden okamžik na daném prostoru, oddělení startu a cíle apod.
  • vyznačení přístupových cest - pokud možno oddělit přístupovou cestu do areálu a cestu zpět na parkoviště
  • stanovení správných intervalů mezi startem jednotlivých vln
 3. Speciální pravidla pro využívání služeb šaten, úschovny
  • doporučení účastníkům, aby do prostoru startu chodili již převlečení (převlékání u auta)
  • prostory na převlékání ohraničeny “plentou” (částečně otevřený prostor) - koordinování počtu osob
 4. Zavedení jednorázové čipové technologie
  • zavedení jednorázové technologie, která zamezuje dalšímu kontaktu pořadatelů se závodníkem
 5. Cashless, bezkontaktní platby
  • doporučení pro všechny dodavatele, provozovatele občerstvení přijímat pouze bezhotovostní platby
 6. Zrušení možnosti registrace do závodu / přeregistrace na místě
  • včasná komunikace, že změny či nové registrace na místě nejsou možné z důvodu koordinování počtu osob v prostoru startu a cíle
 7. Dodržování rozestupů ve startovním koridoru
  • doporučení závodníkům, aby se snažili dodržovat bezpečnou vzdálenost od dalších závodníků, i ve startovním koridoru
 8. Komunikace se závodníky
  • edukace a apel na všechny účastníky akce o nastavených pravidlech, omezeních a doporučeních a to v dostatečném předstihu před akcí, v průběhu akce a případně i po akci
  • doporučení stažení aplikace e-rouška
 9. V jednoduchosti je síla
  • zkuste akci zorganizovat co nejjednodušeji, nekomplikujte život sobě ani ostatním 

Zpět na úvodní stránku